Зертханалар

Қазақстан Қолданбалы Экология Агенттігінің қоршаған ортаны қорғау бағытындағы міндеттерді щешу үшін дамыған инфрақұрылымы бар.  Олардың қатарында Химиялық-аналитикалық орталық (ХАО) бар.

Химиялық-аналитикалық орталыққа  (ХАО):

  1. Жылжымалы Экологиялық Зертхана;
  2. Сынақ знртханасы (Ақтау қ.).кіреді.

Зертханалар «ҚР СТ  ИСО/МЭК 17025-2007  – Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптарға» сәйкес аккредиттелген.

Рисунок3

MRA Зертханалық Қатар қолданылатын белгісі  ҚҚЭА ЖШС-нің орындаған

жұмыстарының  жоғары сапада орындалғандығын растауды білдіреді.

Орталықта 20 жоғарыбілікті мамандар жұмыс істейді..

Орталық заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған.

Компанияда аспаптармен жұмыс істеу үшін сатып алынған және ҚР Реестрінде тіркелген 60-тан аса әдістемелер бар.

СЫНАҚ ЗЕРТХАНАСЫН АККРЕДИТТЕУ БАҒЫТЫ:

Су (ауыз су, табиғи), ақаба сулар: Рисунок2

Жалпы минералдану, pH, фторидтер, сульфаттар, хлоридтер, фосфаттар, нитраттар, нитриттер, аммоний азоты, ОХТ, ОБТ5, мұнай өнімдері, фенол және фенол туындылары, хлорорганикалық пестицидтер, ұшқыр галогенорганикалық қосылыстар, ауыр металдар, беттік-белсенді заттектер (ББЗ), полициклды хошиісті көмірсутектер (ПХК) және басқаларынан сынама алу.

Тұрғын және санитарлық қорғау аймақтарының атмосфералық ауасы:

—Метеорологиялық параметрлер, формальдегид, фенол, күкіртсутек, ПХК, аминды алифаттық және хошиісті, азот оксиді мен диоксиді, метанол, метилмеркаптан, күкірт диоксиді, шаң-тозаң, гамма-сәулелі радионуклидтер және басқаларынан сынама алу.

Атмосфералық ауа және жұмыс аймағының ауасы:

Озон, азот оксидтері, күкіртсутек, күкірт диоксиді, көміртек оксиді, мұнай көмірсутектері (С12-С19), көмірсутектер (метан бойынша), метан, метилмеркаптан, этилмеркаптан, фенолдар, формальдегид, синоптикалық параметрлер және басқалары.

Кәсіпорындардағы өндірістік үй- жайлар (жұмыс орындарындағы):Рисунок1

—Шуыл, діріл, жарықтандыру, электр өрісінің кернеулігі, магнитті ағынның тығыздығы, өнеркәсіптік жиілікті электрмагниттік өрістің кернеулігі, электрстатикалық өрістің кернеулігі.

Грунттар (топырақтар, түп шөгінділері):

Гранулометриялық құрамы, су сығындысы pH, карбонаттар мен гидрокарбонаттар, сульфаттар, хлоридтер, нитраттар, кальций, калий, натрий, магний, күкіртсутек, мұнай өнімдері, фенол және фенол туындылары, хлорорганикалық пестицидтер, полихлоридті бифенилдер, ауыр металдар, полициклды хошиісті көмірсутектер (ПХК),гамма-сәулелі радионуклидтер және басқаларынан сынама алу.

Өндіріс және тұтыну қалдықтары, сарқынды сулардың шайындылары, шлам, белсенді лай:

Морфологиялық құрам, күкірттің жалпы мөлшері, фенолдар мен фенол туындататындар, , формальдегид,бензол мен цианид толуолы, (о.і. кешенді бірігулер қалпындағылар), мұнай өнімдері, беттік-белсенді заттектер (ББЗ), —металдар,хлорорганикалық  пестицидтер  (ХОП), полихлоридті бифенилдер, (ПХБ) және басқ сынама алу.